środa, 30 kwietnia 2014

Quercus TFI - jak prognozować wynik


Quercus TFI  zazwyczaj jako pierwszy publikuje wyniki kwartalne. Wynika to z tego, że przychody i koszty są łatwe do policzenia praktycznie od razu po zakończeniu kwartału. W miarę łatwo jest również zrobić prognozę wyników w kolejnych okresach. Już teraz z dużym przybliżeniem można wyliczyć zysk tego TFI w II kwartale. Pozycje w rachunku zysków i strat są powtarzalne i dopiero na koniec roku następuje jednorazowe księgowanie tzw. "success-fee" oraz premii dla zarządzających.


Przychody:
- opłata za zarządzanie - liczona codziennie jako % od aktywów w zarządzaniu
- opłata dystrybucyjna - pobierana przy sprzedaży jednostek uczestnictwa
- opłata za zarządzanie portfelami
- success-fee - opłata zmienna za zarządzanie - księgowana dopiero na koniec roku; zależy od osiągniętych wyników przez poszczególne fundusze
- przychody finansowe - odsetki od lokat i posiadanych jednostek uczestnictwa

Koszty:
- udział dystrybutorów w opłacie za zarządzanie - tzw. "kick-back" -50%-60% naliczonej opłaty
- udział dystrybutorów w opłacie dystrybucyjnej - 100% pobranej opłaty
- udział dystrybutorów w success-fee
- koszty wytworzenia produktów - koszty funkcjonowania funduszy
- koszty ogólnego zarządu - koszty TFI nie przypisane do funduszy - np. wynagrodzenie Zarządu
- podatek dochodowy

Główne czynniki wpływające na wyniki to wysokość aktywów w zarządzaniu i osiągnięta rentowność poszczególnych funduszy. Oba zależą w dużej mierze od koniunktury na giełdzie. Hossa przyciąga nowe środki i łatwiej osiągać lepsze rezultaty. Dlatego wzrost wyniku Quercusa zależy od tego, czy będzie hossa czy bessa. Jednakże posiadanie dużej kwoty aktywów w zarządzaniu stabilizuje wyniki.
Aktywa w zarządzaniu w listopadzie przekroczyły 4 mld zł i dalej rosły do lutego br. Jednak korekta w I kwartale br. spowodowała obniżenie wartości funduszy (zarówno z powodu spadku cen akcji, jak i wypłat dokonywanych przez klientów). Na koniec marca wartość wszystkich środków wynosiła 4,13 mld. Oczekuję, że w II kwartale nastąpi delikatny wzrost wartości aktywów.

Prognoza RZiS
Powyższa tabela przedstawia rachunek zysków i strat w kwartałach i prognozę na II kwartał 2014 r.
Przy niewielkich zmianach wartości aktywów w zarządzaniu można oczekiwać rezultatu nieznacznie niższego od tego z I kwartału tj. 9,0-9,5 mln zł zysku netto.
Opłata zmienna zaksięgowana będzie dopiero na koniec 2014 r., natomiast co kwartał Quercus informuje w raporcie kwartalnym o wysokości naliczonej, lecz nie zaksięgowanej opłaty zmiennej. Po I kwartale (czas silnej korekty) wyniosła ona zaledwie 789 tys. zł.

Jak widać prognoza wyników Quercusa nie jest trudna do zrobienia. Sprawdzimy ją po zakończeniu półrocza. Dużo trudniej przewidzieć success-fee na koniec roku.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz