środa, 19 września 2018

Na szybko: Czy wejdą przepisy uderzające we flagowy fundusz Quercusa?

Obecnie flagowym funduszem Quercusa jest Fundusz Ochrony Kapitału. Choć nie wszyscy o tym wiedzą jest to de facto fundusz obligacji korporacyjnych. Większość obligacji jest nienotowana i wyceniana efektywną stopą procentową. Ale Ministerstwo Finansów chce od I kw. 2019 roku wprowadzić zmianę ograniczającą możliwość stosowania takiej wyceny (link). A to może oznaczać znacznie większą zmienność i utratę stabilnego wzrostu jednostek uczestnictwa, co powodowało, że takie fundusze były traktowane na równi z pieniężnymi, choć osiągające większą rentowność.


Tak wygląda zmiana wyceny jednostki uczestnictwa funduszu Ochrony Kapitału Quercusa:

Jak widać zmienność jest niewielka - wycena praktycznie codziennie się zwiększa.
Wynika to ze stosowania do wyceny efektywnej stopy procentowej, czyli w uproszczeniu mówiąc dodawania codziennie do wartości obligacji kwoty odpowiadającej naliczonym odsetkom (wg efektywnej stopy procentowej). To gwarantuje stabilność wycen.
Dlatego fundusze obligacji korporacyjnych przypominają fundusze pieniężne i często są traktowane jako sposób na bezpieczne krótkoterminowe przechowywanie nadwyżek finansowych.

Ale taka wycena zupełnie pomija ryzyko kredytowe emitenta obligacji.
I dlatego obligacje np. BEST, Idea Banku czy wcześniej GETBACK w tym funduszu były wyceniane powyżej nominału, choć na Catalyst notowane były i są poniżej ceny nominalnej.

Ale Ministerstwo Finansów chce zmienić tę powszechną praktykę.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu (link):
"Lokalna praktyka ewoluowała natomiast w kierunku dominacji efektywnej stropy procentowej, która nie uwzględnia żadnych parametrów ani ryzyk rynkowych bądź emitenta"
"Zastosowanie efektywnej stopy procentowej wytwarza nieprawdziwe postrzeganie produktów opartych o instrumenty wyceniane wg tej metody jako produktów o niskiej zmienności i tym samym wysokim bezpieczeństwie, utożsamianego z bezpieczną lokatą"

MF dopuszcza możliwość pozostania przy wycenie metodą efektywnej stopy procentowej, ale wyłącznie dla instrumentów rynku pieniężnego z terminem zapadalności do 92 dni. 

To oznacza, że wszystkie obligacje funduszy korporacyjnych będą musiały być wyceniane z uwzględnieniem ryzyka rynkowego i emitenta. Czyli fundusze te mogą stracić jedną z głównych zalet - niską zmienność wyceny.
A to oznaczać może istotną zmianę postrzegania takich funduszy i odpływ środków lokowanych krótkoterminowo.
Dotyczy to nie tylko Quercusa, ale też innych TFI. Jednak w przypadku Quercusa Fundusz Ochrony Kapitału jest największym z ich funduszy.

Tu więcej w temacie: link

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz